telefon

Zavolejte nám:
+420 602 554 510

otevírací doba

Otevírací doba:
PO - PÁ 8:00 - 18:00, *SO 9:00 - 13:00
*(duben, květen, říjen, listopad, prosinec)

file-text cart profile

Všeobecné zásady

Všeobecné obchodní podmínky platí pro všechny dodávky a služby, které fa. MAKO CAR s.r.o. poskytuje. Vedlejší domluvy jsou platné pouze v jednotlivém případě, a to formou písemné dohody. Doplňující podmínky našich zákazníků jsou pro nás nezávazné. Smlouva je uzavřena přijetím objednávky a to buď telefonicky, osobně nebo přes internet. Prodávající je oprávněn vzhledem ke svým možnostem smlouvu zrušit, resp. objednávku omezit. Omyly v katalogu, v nabídkách, potvrzených zakázkách, fakturách atd.., také početní a písemné chyby jsou pro nás nezávazné.

Prodávající: MAKO CAR s.r.o., Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4, provozovna: Jesenická 331, 252 44 Dolní Jirčany, IČO:05283825, DIČ: CZ05283825, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., telefon: 602 554 510

Kupující: Je-li kupující Spotřebitelem (to je každý člověk, který kupuje zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání), v tom případě je kupní smlouva uzavřena v souladu s Obchodními podmínkami podle obč. zák č.89/2012 Sb.

Není-li Kupující spotřebitelem kupní smlouva je uzavřena v souladu s Obchodními podmínkami obch. zák. č.513/1991 Sb. Kupující znamená fyzickou (OSVČ) nebo právnickou osobu, která se společností uzavřela kupní smlouvu nebo uzavřela objednávku.

Výhrada vlastnictví

Prodávající si vyhrazuje právo vlastnictví vůči dodanému zboží až do úplného zaplacení kupní ceny včetně nákladů.
Bude-li kupující v prodlení s placením, byť jen i části kupní ceny o více než jeden měsíc, výslovně souhlasí s tím, aby zboží, které má kupující, jehož vlastníkem je prodávající, převzal do své držby prodávající.

Odstoupení od smlouvy

Kupující, který je spotřebitelem, má právo v souladu se zákonem č.367/2000 odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě do 14 dnů po převzetí zboží. Vrácení zboží provede kupující na vlastní náklady. Vrácením se rozumí předání zboží dopravci nebo přímo prodejci. Peníze za zboží budou kupujícímu vráceny převodem na účet nejpozději do 30 dnů. Vrácené zboží musí být nepoužité, nepoškozené, čisté a zabalené v původním obalu. Pokud vrácené zboží nesplňuje některou z těchto podmínek, může být vrácená částka snížená o vynaložené náklady na uvedení zboží do původního stavu.

Záruka, odpovědnost za vady

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem, nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Kupující je povinen v případě přijetí zboží zásilkovou službou nebo českou poštou přesvědčit se o stavu a úplnosti zboží při dodání. V případě poškození zboží, nedodání zboží či opožděné dodávky apod. se kupující zavazuje, že vzhledem k potřebě zachování možnosti případného uplatnění práv vůči dopravcům, tuto skutečnost vyznačí v přepravním dokladu a potvrdí ji doporučeným dopisem adresovaným a zaslaným dopravci bez zbytečného odkladu po dodání zboží. Kupující se rovněž zavazuje zaslat prodávajícímu kopii výše uvedeného přepravního dokladu, na jehož základě Prodávající zahájí reklamační řízení s kupujícím. Jinak reklamaci nelze uznat.


V případě existence jakýchkoliv vad je prodávající oprávněn provést dle vlastní volby buď odstranění vad dodáním náhradního zboží za vadné, dodáním chybějícího zboží nebo opravou zboží. V případě neúspěšné první opravy jsou přípustné další dva pokusy o opravu. Záruční doba na veškeré nové zboží z našeho internetového obchodu je 24 měsíců počínaje dnem převzetí zboží.
Prodávající neodpovídá za škodu, ke které došlo v důsledku nesprávného resp. nevhodného používání výrobků či z důvodů, kdy byly na zboží kladeny neúměrné požadavky/např. při soutěžních jízdách/. Kupující je rovněž povinen s těmito podmínkami seznámit uživatele zboží.
Prodávající rovněž neodpovídá za škodu v případě, kdy byl předmět kupní smlouvy změněn způsobem, který výrobcem nebyl schválen.
Všechny námi dodávané autodíly musí být před montáží, která je nezbytnou podmínkou dodání spotřebiteli, zkontrolovány ohledně vhodnosti na odpovídající typ vozidla. Technické změny, doplňky a vyloučení ručení za chyby tisku zůstávají vyhrazeny, jakož i tiskové chyby v textu popř. na obrázcích. Před montáží litých kol musí být bezpodmínečně předem zkontrolováno, jak jsou kola osazena a zda nic nebrání ve volném otáčení kol. Rovněž tak musí být zkontrolován dostatek prostoru v podkolí vozidla, kam bude kolo namontováno. Teprve potom lze na disk kola namontovat pneumatiku. Již namontované díly nelze vracet.Prodávající neodpovídá za technickou způsobilost vozidla v případě náhradních dílů, které si kupující nechá namontovat svévolně na vozidlo.

Zpracování dat

Všechny dodávky budou námi evidovány za pomoci elektronického zpracování dat. Kupující souhlasí s tím, že jeho identifikační údaje budou evidovány za pomoci elektronického zpracování dat a používány pouze pro potřebu prodávajícího.

Zvláštní ustanovení

Kupující se zavazuje držet v tajnosti své uživatelské jméno, heslo a všechny údaje, které mu umožňují registrovaný přístup do našeho e-shopu, a chránit jej před neoprávněnému použití třetích osob.

K užívání obchodní značky, loga nebo názvu Prodávajícího je kupující oprávněn pouze se souhlasem prodávajícího.

Použitelné právo, místo soudu a místo plnění

Tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky se řídí platnými právními předpisy České republiky. Sjednává se použitím českého práva. Veškeré spory budou projednávány českými soudy, přičemž místně příslušným je soud dle sídla Prodávajícího.

Vždy dodržujte následující pokyny!

1. Při montáži kol na auto:
1.1 Porovnejte typ vozu a počet kW uvedený v technickém průkazu s údaji uvedenými v katalogu pro zvolené kolo.
1.2 Používejte pouze schválené typy ventilků /běžně označené zkratkou DIN/
1.3 Vyčistěte dosedací plochu náboje pro kolo.
1.4 Kolo musí dosednout na celou dosedací plochu.
1.5 Náboje kol očistěte od nečistot a rzi, jelikož tolerance středových děr je velice malá/max. o 0.2mm větší než náboj kola/.
1.6 Použijte jen schválené velikosti pneumatik. Mějte na zřeteli rychlostní a hmotnostní koeficient.
1.7 Zkontrolujte rozměry šroubů nebo matic /i bezpečnostních/ a jejich vhodnost pro daný typ automobilu, včetně správné délky šroubů.
1.8 Překontrolujte možnost volného otáčení kola při zdvihnutém vozidle roztočením kola rukou.
1.9 Kolové šrouby /matky dotahujte vždy momentovým klíčem. Utahovací moment uvádí výrobce vozidla/pohybuje se v rozmezí 90-160Nm/

2.Návod k montáži šroubů/matic včetně pojistných na auto: Zkontrolujte správnost aplikace zvoleného šroubu/matice na konkrétní kolo a vozidlo. Šroub/matice se musí dát lehce našroubovat. Pojistné šrouby/matice nesmějí být dotahovány za použití pneumatického nářadí. Dotažení proveďte momentovým klíčem předepsaným utahovacím momentem, dle návodu k montáži přiloženém v balení. Vždy po dotažení šroubů/matic je nutné zkontrolovat volné otáčení kola!

3. Před začátkem jízdy prosím zkontrolujte
3.1 Odpovídá-li kolový klíč ve vozidle k maticím/šroubům.
3.2 Nachází-li se ve vozidle sada sériových kolových šroubů /matek pro sériové náhradní kolo/pro sériové náhradní kolo/pro případ defektu/.
3.3 Po ujetí 100km od montáže kol znovu utáhněte kolové šrouby/matky.

Závěrečná ustanovení
Vyhrazujeme si právo technických změn a doplnění tiskových chyb, změny cen.
Všechny ceny zde uvedené jsou doporučenými prodejními/maloobchodními cenami v Kč včetně DPH. Z těchto cen mohou být obchodníkům poskytnuty velkoobchodní rabaty.
V případě hliníkových kol pro osobní automobily jsou v ceně zahrnuty všechny nutné doplňky kola/sady kolových šroubů/matic. Centrování kroužky, krytky nábojů /emblém/.


Doručení zboží

Zboží objednané v našem e-shopu je určené k montáži u nás na servise v provozovně MAKO CAR s.r.o. Jesenická 331, 252 44 Dolní Jirčany.

Dodání

Dodání zboží se provádí pouze osobním odběrem. Náklady na dopravu nese kupující dle ceníku viz Doručení zboží výše. Prodávající potvrzené dodací lhůty dodržuje, je však oprávněn při jejich nedodržení odmítnout jakoukoliv náhradu škody. Dodávky po částech povoleny, každá platí jako samostatný obchod.

Ceny

Ceny v internetovém obchodě jsou nezávazné a obsahují daň z přidané hodnoty. Bazarové zboží prodáváme ve zvláštním režimu DPH dle § 90 zákona č. 235/2004 Sb, tedy neobsahuje DPH.


Platební podmínky

V případě prodlení s placením je kupující povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1% z dlužné částky za každý den prodlení, pokud se s prodávajícím nedohodne jinak. Kupující se rovněž zavazuje, že uhradí i veškeré výdaje za upomínku, inkaso a především náklady na právní zastoupení, pokud se prodávající nedohodne jinak. Prodávající může nevyužít svého práva na smluvní pokutu a výdaje za upomínku a inkaso. Je možné započíst vzájemné pohledávky prodávajícího a kupujícího.

V naší kamenné prodejně můžete využít i bezhotovostní platby kreditními kartami